Klaster Żeglarski-logo-maleMISJA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLASTRA ŻEGLARSKIEGO:
AKTYWNA WSPÓŁPRACA FIRM, OŚRODKÓW BADAWCZYCH, NAUKOWYCH, INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ORAZ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU W POLSCE I UE.

 

CEL STRATEGICZNY  I: DZIAŁANIA OPARTE NA WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW KLASTRA:

1. Transfer wiedzy

 • Zdobycie wiedzy na temat zasad prowadzenia biznesu w branży żeglarskiej oraz turystycznej, transferu “know-how” i technologii zarządzania innowacjami, poprzez organizowanie przy współudziale władz samorządowych konferencji naukowych w kraju (a być może także międzynarodowych?).
 • Wzbogacenie zasobu wiedzy o produktach, usługach, środkach finansowych, mechanizmach ekonomicznych i potencjale porozumienia regionalnego przy całkowitej optymalizacji kosztów poprzez wdrożenie koncepcji kreatywnych spotkań roboczych.
 • Wyłonienie nowatorskich koncepcji rozwoju przedsiębiorczości w obszarze gospodarki morskiej regionu poprzez organizację spotkań członków klastra z organizacjami turystycznymi, izbami gospodarczymi przy udziale władz samorządowych i ekspertów zewnętrznych.
 • Podniesienie wydajności pracy współpracujących ze sobą członków klastra, mających wpływ na przekaz i wdrożenie innowacyjnych technologii poprzez opracowanie standardów transferu wiedzy

2. System kształcenia

 • Przystosowanie systemu kształcenia do potrzeb firm klastra poprzez dostosowanie oferty szkoleniowej oraz metodologii kształcenia do potrzeb członków klastra.

3. Wspólna oferta rynkowa

 • Budowa przewagi konkurencyjnej podmiotów wewnątrz klastrowych, związanych w szczególności z przemysłem około żeglarskim oraz turystyką wodną, poprzez opracowanie pełnej, atrakcyjnej oferty rynkowej.

4. Rozwój regionu

 • Stworzenie regionalnego, sektorowego programu dla turystyki żeglarskiej, regionalnego programu edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, uwzględniając rozwój branży turystycznej poprzez podnoszenie świadomości ekonomicznej w sektorze turystyki wodnej.
 • Zwiększenie udziału regionu w wykorzystanych środkach zewnętrznych na rozwój B+R oraz B+R+I, poprzez wykorzystanie „know–how” i nowoczesnych technologii oraz wspieranie innowacyjnych działań badawczych podejmowanych przez naukowców współpracujących z klastrem.
 • Nawiązanie trwałej i progresywnej współpracy klastrów w województwie zachodniopomorskim, które w rezultacie umożliwi konsolidację wartości materialnej oraz intelektualnej partnerów wykorzystujących potencjał regionu.

5. Współpraca z sektorem nauki

 • Realizacja przedsięwzięć opartych na wysoko zaawansowanych technologiach uczelni wyższych, gwarantujących bezpieczeństwo dla ekosystemu wodnego oraz środowiska naturalnego.
 • Wypracowanie procedur współpracy z sektorem naukowym, ukierunkowanych na :

 – współpracę z nauką w ramach klastra.
– rozpoznanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z szeroko rozumianej
– branży turystycznej i około żeglarskiej (obszar badań).
– wspólne poszukiwanie i pozyskiwanie środków na badania innowacyjne naukowe.
– wspólne przeprowadzenie badań sektora nauki z biznesem
– wdrożenie innowacyjnych technologii poprzez współpracę przedsiębiorstw z uczelniami.
– wspólny nadzór wdrożeniowy biznesu z instytucjami naukowymi.

6. Działalność klastra

 • Budowa merytorycznego zaplecza do realizacji projektów nieosiągalnych finansowo, technicznie, proceduralne dla pojedynczego podmiotu, poprzez zaangażowanie czasu i finansów podmiotów wewnątrz klastra.
 • Usprawnienie działania klastra poprzez sformalizowanie procesu zarządzania klastrem. Niezbędne będzie uzyskanie wsparcia w postaci finansowania organizacji ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz zaangażowanie koordynatora i personelu, który w sposób należyty stworzy narzędzia do właściwego zarządzania majątkiem klastra. W efekcie pozwoli to w sposób najbardziej zoptymalizowany zarządzać zasobami materialnymi i intelektualnymi klastra w myśl zasady racjonalnego dysponowania i zarządzania środkami publicznymi.

CEL STRATEGICZNY II: DZIAŁANIA PROMOCYJNE ORAZ MARKETINGOWE:

1. Promocja klastra:

 • Promocja ZKŻ oraz regionu Województwa Zachodniopomorskiego na arenie międzynarodowej poprzez stworzenie najbardziej rozpoznawalnej oferty turystycznej.
 • Promocja wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako miejsca innowacyjnych przedsiębiorstw w branży około żeglarskiej, dzięki projektom marketingowym i PR.

2. Budowa wizerunku klastra:

 • Budowanie wizerunku klastra oraz tworzenie atrakcyjnych produktów rynkowych poprzez inicjowanie współpracy podmiotów wewnątrz-klastrowych przy realizacji wspólnych projektów tj. organizacje konferencji, warsztatów tematycznych oraz targów branżowych, które są ściśle związane z ideą działań ZKŻ.
 • Popularyzacja turystyki wodnej poprzez oddziaływanie klastra wspólnie z władzami samorządowymi za pomocą wydania folderu, gazetki, ulotek, a także kampanii internetowych prezentujących podmioty uczestniczące w klastrze.

CEL STRATEGICZNY III: DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z INTERNACJONALIZACJĄ:

1. Nawiązanie współpracy

 • Zainicjowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi m.in. zagranicznymi klastrami, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami publicznymi i naukowymi poprzez organizowanie spotkań biznesowych face to face członków klastra z firmami krajowymi i zagranicznym.
 • Nawiązanie stałych kontaktów dających szansę na ekspansję poza terytorium RP oraz możliwość inicjacji współpracy biznesu z sektorem B+R w klastrze poprzez m.in. organizację spotkań tematycznych.

2. Rozwój turystyki wodnej poprzez zwiększenie zasięgu działalności klastra

 • Zwiększenie zasięgu klastra poprzez podjęcie współpracy z przedsiębiorcami z wielu branż w regionie, a także poza nim. Podjęcie wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwoju turystyki wodnej, świadomości ekologicznej poprzez ekoturystykę żeglarską oraz działań biznesowych około żeglarskich w regionie woj. zachodniopomorskiego.