Klaster powstał w celu realizacji wspólnych inicjatyw. Większość z nich będzie realizowana dla swoich członków. Zapraszamy do inicjatywy zarówno przedsiębiorców, organizacje i instytucje. Poniżej znajdują się informacje o zasadach wstąpienia do Klastra.

——————————————————————————————

Aby się zapisać do Klastra należy wypełnić Deklarację Członkowską, wraz z Porozumieniem dostępne – TUTAJ, a następnie przesłać je na adres e-mail: biuro@klaster-zeglarski.pl lub droga pocztową: ul. Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg; z dopiskiem “Deklaracja Członkowska PKŻ”

ZAPRASZAMY!

——————————————————————————————

Informacje dotyczące członkostwa w Klastrze – wyciąg statutowy

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

Kto może zostać członkiem Klastra?

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 • Osoba prawna jako członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 • Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, jego idei i rozwoju.
 • Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu na podstawie ich pisemnej deklaracji.
 • Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Prawa członków zwyczajnych Klastra

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
 • oceniać tę działalność, struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność statutową Stowarzyszenia,
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
 • korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
 • korzystać na zasadach pierwszeństwa z form działalności Stowarzyszenia, służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 • aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • przestrzegania norm etycznych, zasad współżycia społecznego,
 • realizowania przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

Członkowie Honorowi i Wspierający – prawa i obowiązki

 • Członkowie wspierający lub honorowi posiadają prawa określone w § 10 ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Członkowie wspierający lub honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się  z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.