Założenia odnośnie członkostwa w Klastrze:

——————————————————————–

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
3. Osoba prawna jako członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, jego idei i rozwoju.
5. Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu na podstawie ich pisemnej deklaracji.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej
Stowarzyszenia,
2) oceniać tę działalność, struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność statutową Stowarzyszenia,
3) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
4) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
5) korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
2. korzystać na zasadach pierwszeństwa z form działalności Stowarzyszenia, służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowychCzłonkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania norm etycznych, zasad współżycia społecznego,
4) realizowania przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

1. Członkowie wspierający lub honorowi posiadają prawa określone w § 10 ust. 1 statutu,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członkowie wspierający lub honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.