Witam Szanownych Klastrowiczów,

dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy nieco informacji, na które zapewne wszyscy czekają. I tak poniżej garść świeżych wiadomości na temat nowej perspektywy 2014-2020 w naszym województwie.

Zapraszam do lektury:

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Pana pytania mailowe przesłane do Dyrektora Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego dotyczących Inteligentnych specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego jak również naborów i szkoleń w ramach RPOWZ na lata 2014 – 2020 pragnę udzielić odpowiedzi na powyższe pytania:

1/ czy list Inteligentnych Specjalizacji dla WZ została już domknięta i zatwierdzona?

Ad 1. Lista Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Zachodniopomorskiego została określona w dokumencie pn. Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego

Poniżej link do strony

http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-inteligentne-specjalizacje

Nie istnieje „katalog inteligentnych specjalizacji” oparty o klasyfikację PKD. Inteligentne specjalizacje w naszym województwie nie zostały jeszcze zidentyfikowane (jest to ciągły proces) i raczej nie będą one definiowane w oparciu o klasyfikację PKD lecz o konkretne produkty (lub grupy produktów). Klasyfikacja PKD posłużyła natomiast do zdefiniowania szerszej kategorii – czyli regionalnych specjalizacji jako bazy wyjściowej do identyfikowania inteligentnych specjalizacji

W tej sytuacji potencjalny beneficjent może zgłosić postulat dodania określonego kodu PKD do zakresu kodów określających regionalne specjalizacje do Instytucji Zarządzającej RPOWZ w Szczecinie.

Opis działania

Działanie 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa

prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne

prowadzące do:

– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego

Typy projektów:

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

45% – średnie przedsiębiorstwa

55% –mikro i małe przedsiębiorstwa

Poniżej przesyłam linki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ i harmonogramu naboru wniosków na 2015 r.

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/soop_szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_3.pdf

2/ czy jest Pani znany termin ogłoszenia pierwszych naborów w ramach RPO WZ? A jesli tak, to z jakich programów, priorytetów?

Ad 2. Pierwsze nabory w ramach RPO WZ zostały ogłoszone w czerwcu 2015 r. , poniżej link do harmonogramu naborów wniosków w ramach RPO WZ na lata 2014-2020

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/harmonogram_naboru_wnioskow_2015.10.27.pdf

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z harmonogramu naborów wniosków w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 nabór na działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji zostanie ogłoszony w grudniu 2015 r.. Jednak na chwilę obecną Instytucja Zarządzająca RPOWZ nie zamieściła jeszcze informacji na stronie internetowej o dokładnym terminie naboru oraz nie ma jeszcze opublikowanej dokumentacji konkursowej.

3/ czy planują Państwo w Koszalinie lub w Szczecinie jakiekolwiek szkolenie, konferencję, czy spotkanie z przedsiębiorcami w powyższym zakresie?

Ad 3. Na stronie internetowej RPO WZ znajdzie Pani informację o aktualnych naborach i szkoleniach w ramach RPO WZ, poniżej link

http://www.rpo.wzp.pl/jak-skorzystac-z-programu-regionalnego/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach

Jednocześnie informuję, że może Pana zainteresować Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), który będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty (publiczne lub niepubliczne). Innymi słowy będzie miejscem, w którym przedsiębiorstwa/instytucje oraz ich pracownicy, a także osoby indywidualne będą mogły zapoznać się z szeroką ofertą działań, które pozwolą na ich rozwój (poza działaniami inwestycyjnymi).

Niemniej jednak RUR to coś więcej niż sama baza dostępnych usług i podmiotów je świadczących. Rejestr Usług Rozwojowych będzie dawał użytkownikom możliwość dokonania oceny usług, w których brali udział, a także zamówienia „usługi szytej na miarę” na „giełdzie usług”.

Podmioty zarejestrowane w RUR będą mogły bezpłatnie prezentować swoją ofertę w oparciu o wystandaryzowany formularz, tzw. Kartę Usługi.

W przypadku usług komercyjnych, ich wpisywanie jest dobrowolne i ma charakter promocyjny. Natomiast usługi, na realizację których dany podmiot będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do RUR.

Rejestr powstanie w miejsce największej istniejącej bazy ofert edukacyjnych dostępnej na stronie www.inwestycjawkadry.pl. Uruchomienie Rejestru planowane jest na IV kwartał 2015 r. (w pierwszej kolejności dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe). Już wkrótce opublikowana zostanie ostateczna wersja Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych wraz z załącznikami, w tym m.in. tzw. Kartą Podmiotu tj. formularzem, który będzie musiał wypełnić każdy podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru, Kartą Usługi tj. wystandaryzowanym formularzem prezentującym ofertę usługi rozwojowej oraz System oceny usług rozwojowych tj. dokumentem prezentującym założenia procesu oceny zrealizowanej usługi rozwojowej.

Po uruchomieniu Rejestru zgłoszenia o wpis będą przyjmowane w sposób ciągły.

Pytania dotyczące Rejestru Usług Rozwojowych można zadawać naszym ekspertom dyżurującym pod numerem telefonu 801 808 108 (w dni powszednie od 8:00 do 17:00) lub przesyłać mailowo na adres: info@inwestycjawkadry.pl
Więcej informacji na temat RUR znajdą państwo pod adresem: http://www.parp.gov.pl/rejestr-uslug-rozwojowych

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie nie przeprowadza szkoleń skierowanych tylko na działania z RPO WZ i ich rozliczania.

Prowadzone są za to spotkania informacyjne, szkolenia, które to dotyczą możliwości aplikowania o środki europejskie z programów krajowych jak i regionalnych, poniżej link

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia.

Pragnę również Pana poinformować, iż informacji na temat pozyskiwania środków w nowej perspektywie udzielają również:

Punkt Informacji Europejskiej

EUROPE – DIRECT Kołobrzeg

Telefon: +48 94 35 515 33

Fax: +48 94 35 515 83

E-mail: europedirect-kolobrzeg@kolobrzeg.eu

Strona internetowa: http://europe-direct.kolobrzeg.eu

Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka
(budynek Zarządu Portu Morskiego, I piętro)
ul. Szyprów 1
78-100 Kołobrzeg
tel. (0-94) 352 4975

klgr@interia.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”

ul. IV Dywizji WP 58 lok. 13

78-120 Gościno

tel. 94 351 33 71

fax. 94 351 25 03

e-mail gcagoscino@op.pl

www.silawgrupie.org.pl

Skład LGD: Powiat Kołobrzeski, Gminy Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie

ul. Kuśnierska 12b

70-536 Szczecin

Godziny pracy
pon. 7:30-17:30 wt.-pt. 7.30-15.30

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91 432 94 33, 91 432 94 35

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie

Al. Monte Cassino 2

75-412 Koszalin

Godziny pracy
pon. 7:30-17:30 wt. – pt. 7.30-15.30

Telefony do konsultantów
tel.: 94 317 74 07, 94 31 77 405, 94 31 77 409

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach

ul.Lipiańska 4

74-200 Pyrzyce

Godziny pracy
Pon.: 8.00-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30

Telefony do konsultantów
tel.: 91 881 13 02

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

Godziny pracy
Pon.: 7.30-17.30, wt.-pt.: 7.30-15.30

Telefony do konsultantów
tel.: 91 384 64 50

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

ul. 28 lutego 16

78-400 Szczecinek

Godziny pracy
pon.: 7.00-17.00, wt., śr., pt.: 7.00-15.00, czw.: 8.00-16.00

Telefony do konsultantów

94 372 92 50

Informuję również, że w 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zrzeszonych w kastrze żeglarskim – Spotkanie zostało zorganizowane na potrzebę zgłoszoną przez grupę odbiorców przeprowadzone przez konsultanta LPI w Koszalinie

Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie chętnie nawiąże z Panem współpracę w celu zorganizowania spotkań informacyjnych, szkoleń dla określonych grup beneficjentów i tematów dotyczących możliwości pozyskania środków w j perspektywie finansowej 2014-2020. Takie wydarzenia mogą być zrealizowane przy współpracy np. EUROPE – DIRECT Kołobrzeg lub innych punktów.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: lpi-koszalin@wzp.pl lub pod numerem telefonu 94 31 77 407 (lub 405 lub 409) bądź osobiście w siedzibie LPI Koszalin.

Pozdrawiam serdecznie

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego

Krzysztof Szczepanik

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Aleja Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. +48 94 31 77 409

godziny pracy: pn. 7.30-17.30 wt.-pt. 7.30-15.30

www.rpo.wzp.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres blocked::mailto:monitoringpunktow@mir.gov.pl.

Informacje z Urzędu Marszałkowskiego.